Giới thiệu tài liệu mới

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Tác giả:Bộ Giáo dục và đào tạo
Nhà xuất bản:NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021