Giới thiệu tài liệu mới

Giáo trình Quản trị cơ sở lưu trú du lịch

Tác giả:Hà Nam Khánh Giao, Đoàn Quang Hồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh
Nhà xuất bản:NXB Tài Chính
Năm xuất bản:2021