Tài liệu số (Điện tử)

Tài liệu điện tử bao gồm các sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của DNTU...được số hóa chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu giảng dạy của CBCNV, sinh viên DNTU.

Điều kiện sử dụng: Đối tượng được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin của Trung tâm Thông tin -  Thư viện; đăng nhập là yêu cầu bắt buộc cho việc đọc tài liệu điện tử.

Chính sách sử dụng: Chỉ đọc tài liệu trên cổng thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện (không được tải xuống, sao chép dưới bất kỳ hình thức nào).