Hướng dẫn nghiên cứu

Bộ hướng dẫn nghiên cứu là một tập hợp các hướng dẫn cho toàn bộ quy trình làm nghiên cứu và xuất bản học thuật, bao gồm từ giai đoạn tìm kiếm và hình thành ý tưởng nghiên cứu, xây dựng đề cương và viết nội dung, thu thập và trình bày dữ liệu nghiên cứu, lựa chọn Tạp chí xuất bản,... cho đến giai đoạn hậu xuất bản.

CÁC HỆ THỐNG CHỈ MỤC ẤN PHẨM KHOA HỌC CÁC CHỈ SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC

1. Web of science (ISI)

*  Viên thông tin khoa học (ISI)

Chỉ mục trích dẫn khoa học (Science Citation Index - SCI)

Chỉ mục trích dẫn khoa học xã hội (Social Sciences Citation Index - SSCI)

Chỉ mục trích dẫn nghệ thuật và nhân văn (Arts and Humanities Citation Index - A&HCI)

Chỉ mục trích dẫn nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index - ESCI)

Chỉ mục trích dẫn sách (Book Citation Index - BKCI)

2. Scopus

3. Asean Citation Index - ACI

4. Chinese Science Citation Database

5. Chinese Social Sciences Citation Index

6. Korea Citation Index

7. Serbian Citation Index

8. Russian Science Citation Index

9. Indian Citation Index

10. Acknowledgment index

11. CiteSeerX

12. Google Scholar

13. Semantic Scholar

14. Index Copernicus

15. Journal Citation Reports

16. The Lens

17. Redalyc

18. SciELO

1. Phân tích trích dẫn

2. Đánh giá năng lực khoa học của tác giả

3. Đo lường tác động trích dẫn

4. Trắc lượng Thư mục (Bibliometrics)

5. Trắc lượng Altmetrics

6. Xếp hạng tạp chí

Bảng xếp hạng Tạp chí của Scimago (Scopus)

Chỉ số cấp độ bài báo khoa học (Article-level metrics)

9. Chỉ số cấp độ tác giả (Author-level metrics)

10. Chỉ số trắc lượng Google Scholar

11. Chỉ số trích dẫn

12. Chỉ số Eigenfactor

13. Chỉ số G-index

14. Chỉ số Spectral G-index

15. Chỉ số H-Index

16. Chỉ số tác động (Impact Factor - IF)

17. Tứ phân vị (Quartile Score - Q1, Q2, Q3, Q4)

18. Định danh nhà nghiên cứu (Researcher ID)

19. Định danh mở cho người đóng góp vào nghiên cứu (ORCID)

20. Định danh đối tượng kỹ thuật số (DOIs)

21. Định danh sách theo tiêu chuẩn quốc tế - ISBN

22. Định danh ấn phẩm định kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế - ISSN

KỸ NĂNG TẠO RA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU  KỸ NĂNG CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Nghiên cứu khoa học và quy trình thực hiện

2. Lập kế hoạch nghiên cứu

3. Ý tưởng nghiên cứu

4. Các loại nghiên cứu

5. Cách viết đề cương nghiên cứu (Proposal)

6. Cách viết tổng quan tài liệu (Literature Review)

7. Các phương pháp nghiên cứu

8. Kỹ thuật thu thập dữ liệu nghiên cứu

9. Phân tích dữ liệu nghiên cứu và các phát hiện

10. Quản lý dữ liệu nghiên cứu

11. Lập danh mục tài liệu tham khảo

12. Các kiểu trích dẫn khoa học

13. Cách viết một bài báo khoa học

14. Cách viết luận điểm nghiên cứu cho bài báo khoa học

15. Cách định dạng một bài báo khoa học

16. Hiệu đính ngôn ngữ

1. Lựa chọn Tạp chí để gửi bản thảo

     * Danh mục Tạp chí Scopus (Scimago Journal List)

     * Danh mục Tạp chí ISI (Master Journal List)

2. Quy trình làm việc điển hình của một Tạp chí khoa học

3. Các trạng thái điển hình của một bản thảo khi gửi đến Tạp chí/Nhà xuất bản.

Theo dõi trạng thái bản thảo của bạn trong hệ thống gửi tạp chí

Trạng thái bản thảo: Những điều bạn cần biết sau khi gửi

Giải mã trạng thái bản thảo của bạn trong Trình quản lý biên tập

Tăng cường hiển thị sản phẩm nghiên cứu khoa học

5. Giấy phép truy cập mở Creative Commons

 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH  CÁC TIỆN ÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đạo đức nghiên cứu:

* Đạo đức nghiên cứu & hành vi sai trái.

* Tại sao đạo đức nghiên cứu rất quan trọng?

* Định nghĩa hành vi sai trái trong nghiên cứu.

2. Đạo văn

3. Danh mục tạp chí kém chất lượng của BEALL

4. Danh mục Nhà xuất bản kém chất lượng của BEALL

1. Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

2. Không gian nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện