Cựu sinh viên

Cựu sinh viên là người học đã tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, đã từng được Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện nhưng đã quá hạn sử dụng.

Các dịch vụ hỗ trợ:

Cựu sinh viên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng điều hành - Tầng Trệt (Trung tâm Thông tin - Thư viện) để thực hiện các thủ tục kích hoạt lại quyền sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.