Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính là nhân sự của Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai phụ trách các công việc quản lý, hành chính, kỹ thuật, vệ sinh… và các hoạt động khác, trong đó công việc giảng dạy và nghiên cứu không phải là nhiệm vụ công việc chính. Các nhân sự này có đăng ký thành viên sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện và được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ (Services offered):

Dịch vụ (Service)

Các liên kết (Links)

Hỗ trợ nhanh (Quick Help)

Liên hệ qua điện thoại (Hotline)

Liên hệ qua FanPage (Leave messages)

Hỗ trợ trực tiếp (In person)

Hướng dẫn cần thiết (Essential Guides)

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện (Regulations)

Thẻ và tài khoản (Library Card & Account)

Hướng dẫn sử dụng Thư viện (Library user guides)

Dịch vụ Tập huấn sử dụng Thư viện (Library Orientation)

Tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện (Library Orientations)

 

Dịch vụ lưu hành tài liệu (Library Circulation)

Mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện (Loan of Library materials)

Gia hạn tài liệu đang mượn (renewal and extension of the loan term)

Truy cập Thư viện số (Access to Library’s digital collections)

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử (Access to Library’s Databases)

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản (Research & Publishing Support)

Bộ hướng dẫn nghiên cứu (Research Guides)

Gợi ý Tạp chí xuất bản (Find a journal)

Hỗ trợ trích dẫn khoa học (Citation Support)

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin (Advice on identifying information sources)

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin (Advice on Information search skills)

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin (Advice on information collection utilities)

Các dịch vụ khác (Others)

Mượn máy tính (Computers)

Internet miễn phí (Free Internet)