Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính là nhân sự của Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai phụ trách các công việc quản lý, hành chính, kỹ thuật, vệ sinh… và các hoạt động khác, trong đó công việc giảng dạy và nghiên cứu không phải là nhiệm vụ công việc chính. Các nhân sự này có đăng ký thành viên sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện và được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ:

Dịch vụ

Các liên kết

Hỗ trợ nhanh

Liên hệ qua điện thoại

Liên hệ qua FanPage

Hỗ trợ trực tiếp

Hướng dẫn cần thiết

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Thẻ và tài khoản

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

Dịch vụ Tập huấn sử dụng Thư viện

Tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện 

 

Dịch vụ lưu hành tài liệu

Mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Gia hạn tài liệu đang mượn

Truy cập Thư viện số

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản

Bộ hướng dẫn nghiên cứu

Gợi ý Tạp chí xuất bản

Hỗ trợ trích dẫn khoa học

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin

Các dịch vụ khác

Mượn máy tính

Internet miễn phí