Học viên/Sinh viên

Sinh viên là các đối tượng người học tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, bao gồm cả người học theo chương trình đào tạo từ xa. Sinh viên được yêu cầu tham gia các nội dung tập huấn của Trung tâm Thông tin - Thư viện để được kích hoạt quyền sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ (Services offered):

  Dịch vụ (Service)

 Các liên kết (Links)

Hỗ trợ nhanh (Quick Help)

 Liên hệ qua điện thoại (Hotline)

 Liên hệ qua FanPage (Leave messages)

 Hỗ trợ trực tiếp (In person)

Hướng dẫn cần thiết (Essential Guides)

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện (Regulations)

Thẻ và tài khoản (Library Card & Account)

Hướng dẫn sử dụng Thư viện (Library user guides)

Dịch vụ Tập huấn và đào tạo (Library Orientation & Information Literacy)

Tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện (Library Orientations)

Dịch vụ lưu hành tài liệu (Library Circulation)

Mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện (Loan of Library materials)

Gia hạn tài liệu đang mượn (renewal and extension of the loan term)

Truy cập Thư viện số (Access to Library’s digital collections)

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử (Access to Library’s Databases)

Dịch vụ Hỗ trợ học tập (Learning Support)

Phân phối giáo trình học (Distributing textbooks)

Cung cấp danh mục tài liệu theo môn học (Course Readings)

Hỗ trợ tra cứu tài liệu (Searching Support)

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản (Research & Publishing Support)

Bộ hướng dẫn nghiên cứu (Research Guides)

Gợi ý danh mục tài liệu tham khảo (Recommending a list of references for research)

Hỗ trợ trích dẫn khoa học (Citation Support)

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin (Advice on identifying information sources)

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin (Advice on Information search skills)

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin (Advice on information collection utilities)

Các dịch vụ khác (Others)

Phòng học nhóm (Group Study Rooms)

Mượn máy tính (Computers)

Internet miễn phí (Free Internet)