Giảng viên/Nghiên cứu viên

Giảng viên là các thầy/cô đang thực hiện công tác giảng dạy tại Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai, có đăng ký thành viên sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện và được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ:

Dịch vụ

Các liên kết

Hỗ trợ nhanh

Liên hệ qua điện thoại 

Liên hệ qua FanPage 

Hướng dẫn cần thiết

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thẻ và tài khoản 

Hướng dẫn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Tuân thủ Quyền tác giả và liên quan

Dịch vụ Tập huấn và đào tạo 

Tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Dịch vụ lưu hành tài liệu 

Mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Gia hạn tài liệu đang mượn 

Truy cập Thư viện số 

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử 

Dịch vụ Hỗ trợ giảng dạy

Đặt dự trữ tài liệu môn học 

Cung cấp liên kết tài liệu môn học 

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản

Bộ hướng dẫn nghiên cứu 

Gợi ý Tạp chí xuất bản

Gợi ý danh mục tài liệu tham khảo 

Cung cấp toàn văn cho nghiên cứu

Hỗ trợ trích dẫn khoa học

Ký gửi sản phẩm khoa học

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin 

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin 

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin 

Các dịch vụ khác

Phòng học nhóm 

Mượn máy tính

Internet miễn phí