Tài liệu khoa học DNTU

Tài liệu khoa học DNTU là nguồn tài liệu nội sinh của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng, các luận án, luận văn, bài giảng của giảng viên, học viên và sinh viên DNTU.

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in và có tài khoán truy cập Cổng thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện để khai thác tài liệu dạng số/điện tử.

Chính sách sử dụng

  • Tài liệu in chỉ được sử dụng trong khuôn viên Trung tâm Thông tin - Thư viện.
  • Tài liệu số/điện tử: được xem toàn văn tài liệu sau khi đăng nhập tài khoản bạn đọc. Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.