Học viên/Sinh viên

Sinh viên là các đối tượng người học tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, bao gồm cả người học theo chương trình đào tạo từ xa. Sinh viên được yêu cầu tham gia các nội dung tập huấn của Trung tâm Thông tin - Thư viện để được kích hoạt quyền sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ:

  Dịch vụ

 Các liên kết

Hỗ trợ nhanh

 Liên hệ qua điện thoại 

 Liên hệ qua FanPage

 Hỗ trợ trực tiếp

Hướng dẫn cần thiết

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Thẻ và tài khoản 

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

Dịch vụ lưu hành tài liệu

Mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Gia hạn tài liệu đang mượn

Truy cập Thư viện số

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử

Dịch vụ Hỗ trợ học tập

Phân phối giáo trình học

Cung cấp danh mục tài liệu theo môn học

Hỗ trợ tra cứu tài liệu

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản

Bộ hướng dẫn nghiên cứu 

Gợi ý danh mục tài liệu tham khảo

Hỗ trợ trích dẫn khoa học

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin 

Các dịch vụ khác

Phòng học nhóm

Mượn máy tính

Internet miễn phí