Giảng viên/Nghiên cứu viên

Giảng viên là các thầy/cô đang thực hiện công tác giảng dạy tại Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai, có đăng ký thành viên sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện và được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ (Services offered):

Dịch vụ (Service)

Các liên kết (Links)

Hỗ trợ nhanh (Quick Help)

Liên hệ qua điện thoại (Hotline)

Liên hệ qua FanPage (Leave messages)

Hướng dẫn cần thiết (Essential Guides)

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện (Regulations)

Thẻ và tài khoản (Library Card & Account)

Hướng dẫn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện (Library user guides)

Tuân thủ Quyền tác giả và liên quan (Vietnamese Law of Intellectual property & Copyright)

Dịch vụ Tập huấn và đào tạo (Library Orientation & Information Literacy)

Tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện (Library Orientations)

Dịch vụ lưu hành tài liệu (Library Circulation)

Mượn sách tại Trung tâm Thông tin - Thư viện (Loan of Library materials)

Gia hạn tài liệu đang mượn (renewal and extension of the loan term)

Truy cập Thư viện số (Access to Library’s digital collections)

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử (Access to Library’s Databases)

Dịch vụ Hỗ trợ giảng dạy (Teaching Support)

Đặt dự trữ tài liệu môn học (Course Reserves)

Cung cấp liên kết tài liệu môn học (Get permalinks of course materials)

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin (Advice on identifying information sources)

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin (Advice on Information search skills)

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin (Advice on information collection utilities)

Các dịch vụ khác (Others)

Phòng học nhóm (Group Study Rooms)

Mượn máy tính (Computers)

Internet miễn phí (Free Internet)